بچه ی بدون مادر من # ردیف


بچه ی بدون مادر من

درخواست حذف این مطلب


هرسال بیایم و بگویم که بچه ام را بی اجازه ی من اینور و آنور نبرید؟؟؟

نمی شود که.

یعنی توی دنیایی که عطسه کنی هزار نفر از هزار سولاخ!! می آیند به سرسلامتی گفتنت و از هزار کار کرده و نکرده ات خبر دارند، بس که فضولند و بیشعور!! ، هنوز فریاد من به گوش ی نرسیده؟

این هم دستاورد امسال. تجارت با شعر بی مادر من!

به مدیران سایت پیام دادم. صد البته که می دانم بی نتیجه است.